Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

PERFECT SKILL

Cơ cấu tổ chức

Công ty cổ phần Tư vấn và Đào tạo PERFECT SKILL được xây dựng bởi 3 Thành viên sáng lập, trong đó, Kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Tú là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành Công ty

Hỗ trợ cho Giám đốc gồm hai Phó giám đốc

     1. Phó Giám đốc NGUYỄN NGỌC NHƯ THOẢNG phụ trách mảng Kinh doanh

     2. Phó Giám đốc TRẦN ĐẠI PHƯỚC phụ trách mảng Đào tạo

 

Cơ cấu tổ chức Công ty gồm 6 Phòng chức năng thuộc hai mảng chính :

A. Khối phòng thuộc mảng Kinh doanh gồm có :

     1. Phòng Marketing

     2. Phòng Tài chính-Kế toán

     3. Phòng Kế hoạch

     4. Phòng Hành chính Nhân sự

B. Khối phòng thuộc mảng Đào tạo gồm có :

     1. Phòng Nghiên cứu và Đào tạo

     2. Phòng Kỹ thuật

 

GỌI
SMS